Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu lasni-podaljski.net sú zostavené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot-UPB2).

Internetový obchod lasni-podaljski.net (ďalej len „obchod“ alebo „ lasni-podaljski.net “) prevádzkuje spoločnosť RA13 d.o.o ako poskytovateľ služieb elektronického obchodu (ďalej len „poskytovateľ“).

Všeobecné obchodné podmienky sa zaoberajú prevádzkou internetového obchodu lasni-podaljski.net, právami kupujúceho a obchodným vzťahom medzi poskytovateľom a kupujúcim.

Prístup k informáciám

(zhrnutie právnych predpisov)

Ponúkajúci sa zaväzuje vždy poskytnúť kupujúcemu tieto informácie

* 1) názov spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti, registračné číslo),

* 2) kontaktné informácie, ktoré umožňujú užívateľovi rýchlo a efektívne komunikovať (e-mail, telefón),

* 3) základné charakteristiky tovaru alebo služieb (vrátane služieb po predaji a záruk),

* 4) dostupnosť položiek (každá položka alebo služba ponúkaná na stránke by mala byť dostupná v primeranom čase),

* 5) podmienky dodania tovaru alebo vykonania služby (spôsob, miesto a čas dodania)

* 6) všetky ceny musia byť jasne a jednoznačne špecifikované a musia preukázať, či už zahŕňajú dane a náklady na dopravu,

* 7) spôsob platby a dodania,

* 8) platnosť ponuky,

* 9) lehota, v ktorej je stále možné odstúpiť od zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy; okrem toho, ak a koľko stojí kupujúceho vrátenie tovaru

* 10) vysvetlenie postupu vybavovania sťažností vrátane všetkých kontaktných údajov.

Položky ponuky

Ceny sú uvádzané ako bežné alebo diskontné sadzby. Bežné ceny sú odporúčané predajné ceny výrobcu alebo dovozcu alebo ceny formulované poskytovateľom. Online alebo diskontovaná cena je cena platná pre online nákupy v prípade 100% platby v hotovosti alebo predplatením prevodom TRR a PayPal a platbami kreditnými kartami.

Spôsob platby

Poskytovateľ ponúka tieto spôsoby platby:

* dobierka,

* prevodom na účet RA13 manager account d.o.o. – ponukovou / proforma faktúrou,

* kreditnou  kartou

* s platbou cez PayPal

Ponúkajúci vystaví faktúru kupujúcemu na trvalom nosiči s podrobnými nákladmi a pokynmi, ako odstúpiť od kúpy a vrátiť tovar, ak je to potrebné a možné.

Kúpna zmluva (objednávka) je uložená elektronicky na serveri poskytovateľa. V prípade objednávky dostane kupujúci e-mailom potvrdenie objednávky. Kupujúci môže od ponúkajúceho požiadať (zmluvu / objednávku).

Ceny

Ceny zahŕňajú 22% DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak a platia od 1.1.2019 do odvolania.

Ceny sú platné v čase zadania zákazky a nie sú vopred definované.

Ceny platia v prípade platby vyššie uvedenými spôsobmi platby za vyššie uvedených podmienok.

Napriek obrovskému úsiliu poskytovať najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie môžu byť informácie o cenách nesprávne. V tomto prípade, alebo ak sa cena predmetu počas spracovania objednávky zmení, ponúkajúci umožní kupujúcemu odstúpiť od kúpy, pričom zároveň ponúkne kupujúcemu riešenie, ktoré bude k vzájomnému uspokojeniu.

Kúpna zmluva medzi ponúkajúcim a kupujúcim sa uzatvára v okamihu, keď ponúkajúci potvrdí objednávku (kupujúci dostane elektronickú správu o stave: Prijatá objednávka). Od tohto okamihu sú všetky ceny a ďalšie podmienky pevne stanovené a vzťahujú sa na poskytovateľa aj kupujúceho.

Proces nákupu

  1. Objednávka bola prijatá/ Prijatá objednávka

Po zadaní objednávky dostane kupujúci e-mailom oznámenie o prijatí objednávky. V tomto kroku má kupujúci možnosť zrušiť objednávku do jednej hodiny. Obsiahlé informácie o stave a obsahu objednávky sú vždy k dispozícii kupujúcemu na webovej stránke poskytovateľa.

  1. Potvrdenie objednávky

Ak kupujúci nezruší objednávku, objednávka prechádza do ďalšieho spracovania po tom, čo ponúkajúci preverí objednávku, skontroluje dostupnosť objednaných položiek a potvrdí objednávku alebo objednávku odmietne. Uchádzač môže zavolať kupujúcemu na jeho kontaktné telefónne číslo, aby overil informácie alebo zabezpečil presnosť dodávky. Po potvrdení objednávky uchádzač oznámi e-mailom kupujúcemu predpokladanú dodaciu lehotu. V tejto fáze je neodvolateľne uzavretá zmluva o kúpe objednávaného tovaru medzi kupujúcim a uchádzačom.

  1. Zasielaný tovar

Uchádzač / Ponúkajúci pripraví, odošle tovar v dohodnutej lehote a informuje kupujúceho e-mailom. V uvedenom e-maile ponúkajúci tiež informuje kupujúceho o politike vrátenia tovaru, kam sa obrátiť v prípade oneskorenia dodávky a kam sa obrátiť v prípade reklamácie.

Nákupný košík

Nákupný košík sa v internetovom obchode správa rovnako ako v klasickom obchode. Takže môžete vložiť do košíka položky, ktoré Vás zaujímajú a stoja za to kúpiť ich a pred nákupom môžete z košíka odstrániť alebo objednať výrobky.

Hodnota koša sa sčítava súčasne a tiež môžete zmeniť množstvo vybratých položiek v koši.

Fakturácia

Po doručení a zaplatení objednaných položiek odošle spoločnosť Lasni-podaljski.net faktúru kupujúcemu vo formáte pdf na jeho e-mailovú adresu. Faktúra uvádza cenu a všetky náklady spojené s nákupom. Kupujúci je povinný pred zadaním objednávky skontrolovať správnosť údajov.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V prípade zmlúv na diaľku má spotrebiteľ právo do 14 dní jasne informovať spoločnosť na adrese info@lasni-podaljski.net alebo akýmkoľvek iným komunikačným kanálom, že odstúpi od zmluvy bez uvedenia dôvodu svojho rozhodnutia. Formulár na odstúpenie si môžete stiahnuť kliknutím TU.

Spotrebiteľ musí vrátiť tovar spoločnosti najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ vráti tovar spoločnosti: RA13 d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper Capodistria, Slovinsko. Jediné náklady pre spotrebiteľa spojené so zrušením objednávky sú priame náklady na vrátenie tovaru.

Spotrebiteľ musí vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený a v nezmenenom množstve, pokiaľ nie je tovar zničený, chybný, stratený alebo jeho množstvo sa neznížilo bez zavinenia spotrebiteľa.

Pri vrátení tovaru spotrebiteľ zašle aj faktúru za tovar a osobné údaje a transakčný účet na ktorý chce aby sa mu peniaze vrátili. Vašu platbu vrátime do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení.

Neprijímame výkupné balíčky.

Viac informácií

Všetky položky sú pripevnené na štítok, aby už produkt nemohol byť z hygienických alebo iných dôvodov predajný.

Balíky šité na mieru nepodliehajú reklamácii, pretože sa vyrábajú ručne a podľa dohodnutých meraní, ktoré sú zaznamenané na webovej stránke.

V prípade sťažnosti na už vložené pevné predlžovanie vlasov (ako napríklad: samolepiaca páska, predlžovanie keratínu, predlžovanie micro-ring) potrebujeme dôkaz o vložení predlžovania vlasov profesionálnou osobou alebo ľudí so skúškou/licenciou na predlžovanie vlasov. Všetky typy pevných predlžovaní vlasov potrebujú špeciálne znalosti, ktoré majú iba odborníci v tejto oblasti. Odporúča sa nevkladať trvalé alebo pevné predlžovanie vlasov sami, pretože nesprávne vloženie alebo starostlivosť môžu skrátiť ich použitie.

Skutočné chyby

Kedy je chyba skutočná? Keď:

  • položka nemá vlastnosti potrebné na jej bežné použitie alebo obeh
  • položka nemá vlastnosti potrebné na konkrétne použitie, pre ktoré kupujúci kupuje, ale ktorá bola známa alebo by mala byť známa predajcovi
  • položka nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané
  • predajca dodal položku, ktorá sa nezhoduje so vzorkou alebo modelom, pokiaľ sa vzorka alebo model nezobrazil iba na účely oznámenia.

Ako skontrolovať vhodnosť položky?

Skontroluje sa s iným bezchybným výrobkom toho istého typu v rovnakom čase ako vyhlásenie výrobcu alebo vyhlásenie o samotnom predmete.

Ako sa vynúti skutočná chyba?

Kupujúci nás musí informovať o všetkých významných vadách spolu s ich presným popisom na svoje náklady a v zákonnej lehote a zároveň nám musí umožniť prehliadku veci. Formulár faktického hlásenia chýb je TU.

Kupujúci nás musí informovať o všetkých podstatných chybách spolu s presnými údajmi

Právo domáhať sa závažnej chyby na veci sa bližšie riadia ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.

Dodávka

Ponúkajúci dodá tovar alebo služby v dohodnutej lehote.

Dodanie sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej služby GLS.

Náklady na dodávku

Pre všetky výrobky v obchode sú náklady na dodávku zadarmo.

Dodatočné náklady

Dodatočné náklady vo výške 3,90 EUR vr. DPH budu spoplatnené pri platbe pri doručení.

Ak nemáte doručenú adresu, môžete si vyzdvihnúť balík v najbližšej pošte alebo v mieste vyzdvihnutia GLS. Ak potrebujete zásielkový kód, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@lasni-podaljski.net, kde vám radi pomôžeme.

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje natrvalo chrániť všetky osobné údaje užívateľa.

Uchádzač/ponúkajúci použije osobné údaje výlučne na účely splnenia objednávky (zasielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr) a ďalšej potrebnej komunikácie.

V žiadnom prípade nebudú údaje používateľa odovzdané neoprávneným osobám.

Komunikácia

Poskytovateľ bude kontaktovať používateľa prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, iba ak mu užívateľ výslovne nevzniesol námietky.

Starostlivosť o dieťa

Reklamy budú jasne viditeľné (podľa veku) a zreteľne oddelené od hier a súťaží. Akákoľvek komunikácia zameraná na deti bude primeraná ich veku a nevyužije dôvernosť detí, nedostatok skúseností alebo pocit lojality.

Poskytovateľ nemôže prijať objednávku od niekoho, kto vie alebo má podozrenie, že je dieťaťom, bez výslovného súhlasu jeho rodičov alebo opatrovníkov.

Poskytovateľ nemôže prijať žiadne osobné informácie týkajúce sa detí bez výslovného súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov. Podobne poskytovateľ nemôže poskytnúť informácie prijaté od detí tretej strane, s výnimkou rodičov alebo opatrovníkov.

Poskytovateľ nesmie ponúkať bezplatný prístup k výrobkom alebo službám, ktoré sú škodlivé pre deti.

Zbavenie zodpovednosti

Poskytovateľ sa snaží, aby informácie zverejňované na jeho stránkach boli aktuálne a správne. Vlastnosti položiek, dodacia lehota alebo cena sa však môžu zmeniť tak rýchlo, že poskytovateľ nedokáže opraviť informácie na webových stránkach. V takom prípade uchádzač/ponúkajúci informuje kupujúceho o zmenách a umožní mu zrušiť objednávku alebo vymeniť objednanú položku.

Aj keď poskytovateľ vynakladá maximálne úsilie na poskytnutie presných fotografií o predajných položkách, všetky fotografie sa musia považovať za symbolické. Fotografie nezaručujú funkcie produktu.

Sťažnosti a spory

Poskytovateľ dodržiava príslušné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Uchádzač/ponúkajúci vynaloží maximálne úsilie, aby splnil svoju povinnosť vytvoriť efektívny systém vybavovania sťažností a určiť osobu s ktorou sa v prípade ťažkostí môže kupujúci spojiť telefonicky alebo e-mailom. Sťažnosť sa podáva prostredníctvom e-mailovej adresy reclamation@lasni-podaljski.net. Postup pri vybavovaní sťažnosti je dôverný.

Poskytovateľ si je vedomý, že podstatnou črtou spotrebiteľského sporu je, aspoň pokiaľ ide o súdne urovnanie, jeho neprimeraný vplyv na ekonomickú hodnotu pohľadávky a náklady spojené s riešením samotného sporu. Pre spotrebiteľa je to tiež hlavná prekážka pre konanie pred súdom. Poskytovateľ preto vynaloží maximálne úsilie na vyriešenie sporov vzájomnou dohodou.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@lasni-podaljski.net a my Vám radi pomôžeme.

V prípade, že kupujúci / spotrebiteľ nie je spokojný s riešením reklamácie, môžu:

  1. v súlade so zákonom o mimosúdnom urovnávaní spotrebiteľských sporov (ďalej len „ ZlsRPS“), podať iniciatívu na začatie mimosúdneho urovnania konkrétneho spotrebiteľského sporu s Európskym strediskom pre riešenie sporov (ďalej len „ ECDR “); 6108890000 so sídlom v Ľubľane, Tomšičeva ulica 6, ktorú poskytovateľ uznal za kompetentného dodávateľa na riešenie spotrebiteľských sporov. ECDR je zaregistrovaná na Ministerstve hospodárskeho rozvoja a technológie Slovinskej republiky (ďalej len: MGRT) ako poskytovateľ mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov a bude tak aj mediačné a rozhodcovské konanie (kombinácia mediácie a rozhodcovského konania) o ktorom poskytovateľ rozhoduje v súlade s „Pravidlami ECDR pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov“ uverejnené na webovej stránke www.ecdr.si. Týmto spôsobom je kupujúcemu / spotrebiteľovi poskytnutý rýchly, ľahký a efektívny spôsob mimosúdneho urovnania spotrebiteľských sporov, keďže proces je zvyčajne ukončený do 30 dní a je pre kupujúceho / spotrebiteľa bezplatný ( kupujúci / spotrebiteľ pokrýva iba náklady na svojho potenciálneho zástupcu). Iniciatíva na začatie konania sa podáva na tlačive dostupnom elektronicky na adrese www.ecdr.si alebo v papierovej podobe v ústredí ECDR. Postupy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vykonávajú neutrálni odborníci akreditovaní ECDR, ktorí spĺňajú podmienky stanovené ZlsRPS a sú zapísaní do registra dodávateľov MGRT.

V súlade so ZlsRPS poskytovateľ zverejňuje aj elektronický odkaz na európsku platformu pre online riešenie spotrebiteľských sporov :

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Close Menu

vitajte

Prihlásenie & obchode!

alebo